Procedure subsidie aanvraag

Als u denkt in aanmerking te komen voor subsidie kunt u een schriftelijk verzoek indienen, met daarin een beschrijving van het project , van het gevraagde bedrag en een begroting van het project.
U krijgt van ons een ontvangstbevestiging en afhankelijk van de drukte hoort u binnen enkele weken of het project in behandeling zal worden genomen of niet.
Indien uw project in behandeling wordt genomen, krijgt u van ons een projectnummer en een vragenlijst. Deze dient u (ook per post) binnen twee weken te retourneren, samen met de volgende stukken:
• Begroting van uw organisatie
• De meest recente jaarrekening
• Het meest recente jaarverslag
• Een kopie van de statuten
• een uittreksel van inschrijving in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel

Uw aanvraag wordt voorzien van alle meegestuurde stukken voorgelegd aan een adviseur die vervolgens een advies uitbrengt aan de commissie PIN. Deze commissie zal vervolgens in haar vergadering een definitief besluit nemen over uw aanvraag. Het streven is om binnen drie weken na de vergadering schriftelijk bericht te sturen over het besluit.

Indienen aanvraag

De commissie PIN heeft in principe  vijf keer per jaar een projectvergadering.  Om voldoende tijd te hebben om een aanvraag te behandelen zouden de aanvragen uiterlijk 8 weken voor de vergadering binnen moeten zijn. In 2019 vergadert de commissie vijf keer.  Dat betekent:

Vergaderdatum: Aanvraag indienen voor:
5 februari  30 december 2018
3 april 1 maart 2019
4 juni 30 april 2019
3 september 1 augustus 2019
5 november 30 september 2019

Uitbetaling van toegezegde subsidies.

PIN verschilt in zoverre van veel andere fondsen, dat de commissie niet over eigen financiële middelen beschikt.  Indien de commissie een positief besluit neemt over een projectaanvraag, zal de PIN deze aanvraag voorleggen aan een aantal religieuze instituten met het verzoek een bijdrage te geven voor dit project.  Pas als de aangeschreven Religieuze Instituten positief hebben gereageerd en het gevraagde bedrag op rekening van de PIN hebben gestort, kan het geld aan u worden overgemaakt. Hierdoor kan het dus enkele maanden duren voordat de toegezegde financiële bijdrage op uw rekening staat.